diumenge, 20 de maig del 2012

Àfrica, el gran continent a descobrir.



Font: http://www.vilanova.cat/blog/armandcardona/wp-content/uploads/2011/05/africa-01.jpg
Aquest projecte pretén que els alumnes de tercer d’ESO del nostre INS descobreixin una realitat que potser els hi sembla molt llunyana però que no ho és tant. Molts dels alumnes nouvinguts al centre són autòctons de l’Àfrica i, per això, creiem important que es doni un treball sobre els seus països i les seves cultures. A més a més, és una bona manera de fer sortir als alumnes del petit món on viuen i obrir-los els ulls a d’altres pensaments i estils de vida diferents.

Les matèries escollides per a realitzar aquest projecte han sigut: llengua i literatura catalana, llengua i literatura castellana, llengua anglesa, matemàtiques, ciències de la naturalesa, ciències socials, educació visual i plàstica, física i química i educació per al desenvolupament personal i ciutadania; en les quals es treballaran les següents unitats:

-  “Estructura de la Narració.”
-  “Les llegendes d’Àfrica.”
-  “The African World.”
-  “La crisi de la Banya d’Àfrica.”
-  “La transmissió de la malària.”
-  “Descobrim l’Àfrica.”
-  “L’Àfrica al cor.”
-  “Com veus l’Àfrica?”
-  “El corrent elèctric.”
-  “Reflexionem sobre l'Àfrica: la desigual distribució de la riquesa al món.”

Aquestes UUDD han sigut creades a partir dels continguts generals plantejats pel Departament d’Educació de la Generalitat al document Currículum educació secundària obligatòria i concretats més tard. D’altra banda, la metodologia s’ha plantejat a partir del treball per competències, tenint en compte que el treball cooperatiu és un dels seus pilars.
Quant a les competències dir que han estat treballades en les diferents unitats didàctiques, tot i que en el projecte interdisciplinari s’han treballat unes de forma transversal, donades la importància de les quals: competència d’aprendre a aprendre, competència d’iniciativa i autonomia personal.

El treball en grup cooperatiu és una estratègia d’aprenentatge que es pot posar en pràctica des de qualsevol matèria i qualsevol professor, per aquest motiu l’hem posat en pràctica en gairebé totes les UUDD del nostre projecte interdisciplinari. Es tracta de posar als alumnes en grups heterogenis i donar una tasca a resoldre entre tots. Aquest tipus d’agrupaments ajuden a crear interdependència positiva, responsabilitat individual, habilitats cooperatives i de relació positives, lideratge compartit i repartiment equitatiu de responsabilitats i afavoreixen la contribució de tots els membres a l’èxit de l’equip. D’aquesta manera els alumnes interaccionen els uns amb els altres, tenen un objectiu delimitat i comú i aprenen a relacionar-se de manera adequada amb els seus companys i companyes (Pujolàs, P., 2002).

A més a més, el treball en grup cooperatiu ajuda a reconèixer la importància que té l’altre persona (en aquest cas el company) per aprendre (Hernández, F. 2007). En aquest mateix article, l’autor reflexa que a mida que els alumnes intercanvien històries i opinions se n’adonen que no només existeix un camp de coneixements únic, sinó que compartir és molt enriquidor i ajuda a veure altres punts de vista. Tanmateix, els treballs en grup cooperatiu són una manera d’atendre la diversitat a les aules ordinàries ja que ajuda a incloure a tots els alumnes (nouvinguts, amb NEE, amb retard en el desenvolupament...etc) dins els grups heterogenis per a aconseguir una educació integral per a tots a on cada alumne pugui arribar a desenvolupar al màxim les seves possibilitats.

També, la proposta inclou altres mesures d'atenció a la diversitat com són la tutoria entre iguals, l'estratègia companys-tutors i l'ús del contracte pedagògic per a responsabilitzar l'alumnat del seu propi procés d'aprenentatge.
Dins la metodologia, s'inclouen activitats que requereixen la participació activa i col·laborativa dels alumnes, essent imprescindible l'atenció i concentració d'aquests. Així, com l'ús de les TAC per potenciar l'aprenentatge autònom i per poder aplicar els coneixements en situacions pràctiques.

Pel que fa a l'avaluació, aquesta és contínua i global, tenint en compte el progrés de l'alumnat en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Cada assignatura determina els seus criteris d'avaluació específics, però en el si del projecte englobem els següents: comprensió, redacció i expressió correcta, grau de participació i actitud de col·laboració, actitud crítica, autonomia, responsabilitat, bona presentació i respecte.


Ara només us queda clickar per accedir al projecte. Esperem  que disfruteu del nostre treball i que us sigui útil, però sobretot... els vostres comentaris!!

EL GRUP 1