dimecres, 8 de juny del 2011

MESCLA'T

El projecte interdisciplinari “Mescla’t” pretén dotar a l'alumnat d'eines i recursos per tal que reflexionin i es conscienciïn sobre els prejudicis ètnics i culturals, prevenint així l’aparició de grups homogenis tancats procedents d'altres cultures, i dels prejudicis que això comporta. D'altra banda, el projecte s’encarrega de què l’alumnat assoleixi l’estimació i comprensió de l’altre a través de la coneixença, per evitar d’aquesta manera la por social com a origen dels estereotips ètnics.


Està dirigit a l’alumnat de primer d’ESO, situat en un context de centre amb un alt índex d’immigració, on els conflictes fruit de diferències culturals han anat augmentant els darrers anys.


La temporització del projecte, s’emmarca dins un quadrimestre, treballant cada setmana aquesta perspectiva a través d’una matèria diferent, aprofundint en una temàtica concreta i relacionada amb la problemàtica que ens ocupa.


La seqüència didàctica s’inicia amb l’àmbit de Llengües, on s’introdueixen termes relacionats estretament amb els prejudicis, i es treballa des d’un marc teòric i a la vegada molt pràctic, per passar a la resolució, on es plantejaran maneres d’evitar els propis prejudicis. A partir d’aquesta base, es treballa la multiculturalitat mitjançant les dades observables a través de les Matemàtiques, per exemple, o l’observació del repartiment del món a través de les Ciències Socials, la realitat actual d’altres països com el Japó a Ciències Naturals, la visita a la pròpia aula d’acollida del centre per donar-la a conèixer i que l’alumnat es posi en la pell dels alumnes nouvinguts del propi centre. Finalment, a través de l’Educació Física i la Música, es donen a conèixer danses, jocs i músiques d’arreu del món, i a Tecnologia el mateix alumnat construeix i exposa maquetes d’habitatges de diferents països i cultures.


A l’hora de programar totes aquestes activitats, a part de buscar activitats relacionades amb la temàtica principal que resultessin atraients pels alumnes, s’han redactat continguts i objectius de totes les assignatures i s’ha tingut en compte, lògicament, el treball de les competències bàsiques. Gràcies a la diversitat d’activitats proposades hem aconseguit que es treballessin totes les competències bàsiques. Les competències que s’han treballat de manera transversal a totes les assignatures han estat, la competència “comunicativa lingüística i audiovisual”, la de “aprendre a aprendre” i la “social i ciutadana”.


La metodologia emprada a partir del treball cooperatiu és una estratègia i recurs que guia l'aprenentatge de l'alumnat al llarg de tot el projecte, i que ens permet treballar valors, actituds i emocions a l'hora que s'aprenen conceptes amb una base didàctica. Aquesta metodologia promou la cohesió de grup, l'autoestima, l'autonomia, l'escolta activa, el diàleg, la presa de decisions, la implicació i la motivació de l'alumnat. És per tot això, que ens va semblar idoni que fos el vehicle a través del qual l'alumnat assoleixi uns objectius acadèmics, emocionals, personals i socials.


En definitiva, el projecte promociona l’educació intercultural i la cohesió social, valorant la diversitat per ajudar a què tot l’alumnat respecti i entengui la convivència en la diferència.


Esperem que us resulti interessant.


Grup 8

Rosa Colom

Maribel Gutiérrez

Berta San José

Elisabet Saña

David Secall


Projecte Mescla't

http://es.scribd.com/fullscreen/57296822?access_key=key-xidhwdkh34h02d24fuu


Annexos

http://es.scribd.com/fullscreen/57092022?access_key=key-2oqzlwuy4vg80yfg687d

dimarts, 7 de juny del 2011

D'AQUÍ I D'ALLÀ

Projecte d’una agencia de Viajes
Un viatge pel món de la nostra diversitat cultural


Bones a tothom, l'Ester Colom, en Pere López, la Mariluz Luque, la Miriam Moneny i la Genoveva Mosull us convidem a donar un cop d'ull al nostre projecte interdisciplinar: El projecte ha estat dissenyat a partir d'un context escolar, social i cultural concret. Aquest s'enmarca dins del Projecte per a la Millora de la Qualitat dels Centres Educatius Públics (PMQCE) impulsat pel Departament d'Ensenyament. El projecte D'aquí i d'allà es centra en la millora de la convivència i la cohesió social ja que el nostre Institut té un elevat nombre l'alumnes immigrants.
Tots nosaltres considerem la diversitat present a l'Institut més com una oportunitat que una dificultat, i amb el projecte pretenem afavorir el coneixement del lloc d'acollida i de l'origen dels nostres alumnes.
Creiem que el projecte és una oportunitat per conèixer, compartir i afavorir els intercanvis culturals entre l'alumnat de 1r. d'ESO per tal de millorar la cohesió social i la integració dels joves al centre educatiu i a l'entorn més proper.

El podeu consultar en la seva totalitat a:

https://sites.google.com/site/daquiidalla/


Qualsevol comentari serà benvingut, volem millorar.

Descobrint la nostra ciutat, Barcelona

Presentem el nostre projecte interdisciplinari: Descobrint la nostra ciutat, Barcelona

El descobriment, l’estudi i exploració de la ciutat on resideix l’alumnat del institut és un dels objectius que el centre contempla en el seu PEC. Podrien ser molts els motius pels quals s’ha plantejat aquest tema, però en farem referència a tres en concret:

L’entorn: L’escola es troba a la perifèria de la ciutat, on resideixen famílies treballadores amb un nivell socioeducatiu mig- baix. Sovint trobem que gran part de l’alumnat té poques possibilitats de fer o visitar indrets arreu de la ciutat, per tant, el coneixement de la seva ciutat es mínim. Considerem primordial que l’alumnat conegui el seu entorn immediat, però també ho és conèixer la ciutat on resideixen, on estudiaran, treballaran, etc., així com la importància de poder valorar el patrimoni cultural d’una ciutat referent en molts aspectes a nivell mundial.

Famílies procedents d’altres països: el gran numero d’alumnat nouvingut ens crea la necessitat de mostrar aquells aspectes rellevants sobre la ciutat on resideixen. Llengua, cultura, art, geografia, etc. La seva adaptació pot resultar mes engrescadora i fàcil si coneixen el seu nou entorn i saben com participar-hi activament.

L’enfoc constructivista d’aquesta programació converteix aquest projecte interdisciplinar en una eina que ens condueix cap a aspectes tan importants com la posada en pràctica del treball cooperatiu, de la feina amb pocs mitjans però molts recursos, la recerca i investigació a través de les noves tecnologies, el treball sobre les capacitats per a cooperar i respectar als altres, etc. A través d’aquest projecte es treballen una sèrie de valors que considerem necessaris per a la formació dels adolescents en diferents aspectes, no només acadèmics, sinó relacionats amb el seu procés de maduració personal i social i tot el que això implica en aquesta etapa.
Des del departament s’ha estudiat la possibilitat de dissenyar altre tipus de projecte transversal, però ens ha semblat que l’estudi d’un tema significatiu, d’interès i amb utilitat present i futura seria més profitós, motivador i més engrescador que altres opcions que havíem valorat. El procés d’elecció no obstant ha estat democràtic; en un primer moment el professorat vàrem plantejar 5 temes diferents i va ser l’alumnat qui va escollir mitjançant votació aquell que li semblava més engrescador. Per majoria absoluta l’alumnat va escollir el projecte que presentem.

https://sites.google.com/site/descobrintbarcelona/home

Grup 11
Silvia Armengol Bosch
Noelia Cañamero San Clemente
Alfonso Fouce Puerto
Judit Ruiz Safra

El Mediterrani, font de vida i ruta de cultures

El Mediterrani, font de vida i ruta de cultures, és el nostre projecte interdisciplinar que treballa quatre assignatures al llarg d'un trimestre en el nivell de 3r d'ESO. Aquestes quatre assignatures treballen una selecció dels continguts establerts pel marc legislatiu per aquest nivell educatiu.


A partir d'aquí comença la peculiartitat del projecte: el seu eix metodològic es basa en el que hem anomenat metodologia per conflictes, una adaptació de la metodologia per projectes del Programa Àlber que ha estat aplicat en diferents escoles de la Catalunya a Ed. Infantil i Primària. Aquesta és una aproximació de com podria dur-se a terme en l'etapa de Secundària.


La metodologia per conflictes pretén treballar tots els continguts i competències programades partint d'un conflicte o problema no resolt que el propi alumnat haurà de plantejar després d'una sèrie d'experiències amb el mar. Una pregunta a l'inici del trimestre plantejada pel docent en relació aquestes experiències serà el detonant de l'aparició d'aquests conflictes. Tot això es veurà traduït en l'elaboració d'un mapa conceptual que partirà dels coneixements previs de l'alumnat i que s'anirà modificant i millorant al llarg del trimestre a mesura que es vagin resolent els dilemes.


La tria del Mediterrani com a eix transversal, doncs, respon a la necessitat de partir d'un marc molt obert que permetés treballar múltiples continguts curriculars i a través d'activitats molt diverses.


L'altra raó principal és la proximitat i relació amb el mar Mediterrani que els nostres alumnes tenen pel fet de viure en una locaclitat costanera del litoral català; l'hem visualitzat com una possible eina d'unió entre tots ells i que pot facilitar la integració de l'alumnat nouvingut al centre.

Podeu començar a navegar!


https://sites.google.com/site/elmediterranigrup9/Grup 9: Gemma Cantoni Ayguaviva, Cristina Jiménez Ramos, Georgina Mañe Arias, Eulàlia Bautista Solans

dilluns, 6 de juny del 2011

Una part de tu, la teva salut !

Des de l’equip directiu i amb el suport del professorat s’ha decidit dur a terme un projecte interdisciplinari amb els alumnes de 3r d’ ESO, relacionat amb la salut, és a dir, fomentar les conductes i hàbits saludables i prevenir o eliminar les conductes que suposen un perill o risc per la integritat física i psíquica de les persones. Considerem que és un valor que al llarg de l’adolescència ha de ser educat com una part fonamental pel bon desenvolupament de la vida de la persona i que degut als canvis bruscos que ha experimentat la societat en els darrers anys ha esdevingut un tema en que la conscienciació per part dels joves no és l’adequada per garantir el benestar que es precisa i la integritat física i psicològica òptima. Desprès de tractar el tema des de l’espai de tutoria s’ha copsat la manca d’informació i el desconeixement d’aspectes crucials pel bon desenvolupament de l’alumnat, també el seu interès per la temàtica i la motivació que han mostrat plantejant recerques i investigacions relacionades, així doncs, donada la rellevància del tema tindran l’oportunitat de tractar temàtiques ben interessants i de gran importància des de les diferents matèries que conformen el currículum en el segon cicle de l’ ESO.

El projecte es realitzarà com una assignatura optativa que durarà un semestre al llarg del curs 2011-2012. Aquest aspecte de la persona té un component metadisciplinar que podem ensenyar i treballar de manera transversal en diferents disciplines, i que facilitarà l’adquisició de totes les competències bàsiques. És a dir, les competències s’adquiriran mitjançant la implicació de 6 matèries: Ciències Naturals, Ciències Socials, Llengua Catalana, Llengua Castellana, Visual i Plàstica i Educació per a la ciutadania i els drets humans.

Els objectius i els continguts parteixen del currículum establert per a l'educació secundària obligatòria, concretament els que corresponen a 3r d' ESO.

En cadascuna de les matèries s'ha plantejat una seqüència didàctica d'activitats que contempla activitats inicials, de desenvolupament i de síntesi, augmentant progressivament el grau de complexitat. Aquestes activitats contemplen diferents formes d'organitzar l'aula, el temps i l'espai, així com la utilització de recursos diversificats, donant una especial importància a l'ús didàctic de les tecnologies de l'aprenentatge i la comunicació. En general, la metodologia és activa i participativa i pren el treball cooperatiu com a base principal, considerant les diferències entre l'alumnat com un element enriquidor. La finalitat és que els alumnes se sentin agents actius del seu propi procés d'aprenentatge i construeixin coneixement compartit, comptant amb l'acompanyament i la supervisió dels diferents docents implicats en el projecte.

L'avaluació es planteja com un procés ampli i continuat que s'integra en el procés d'ensenyament i aprenentatge i que engloba tant l'avaluació de l'alumnat com l'avaluació de la tasca docent. La finalitat és poder prendre decisions que permetin millorar l'acció educativa.

Cal destacar la importància de la coordinació i l'actitud participativa per part de tots els agents implicats en el disseny, la implementació i el desenvolupament d'aquest projecte interdisciplinari. En especial, cal remarcar l’aportació de l’assessor psicopedagògic en totes i cadascuna de les fases del projecte ja que, des de la seva visió institucional, és realment un agent educatiu que facilita el canvi i la innovació educativa, establint el marc de col·laboració essencial per millorar la tasca pedagògica.

Grup 4: Noemi Dalmau, Susana López, Susanna Mir, Magda Palahi, Maria Torralba.
56650548 Una Part de Tu La Teva Salut

Fem un mon sostenible

El projecte interdisciplinar “Fem un món sostenible” parteix de la voluntat del professorat d’orientació educativa (OE) d’un institut públic, situat a Figueres, per donar una resposta educativa ajustada a l’alumnat de 3r d’ESO de l’aula oberta o Grup de Diversificació Curricular, per tal que assoleixin els continguts del currículum amb un disseny curricular adaptat i flexible, a partir de la Sostenibilitat com a eix transversal.

Hem seleccionat aquest centre d'interès “l’Educació Sostenible” ja que, un dels valors que guien tota l’acció educativa del nostre institut (INS), és el respecte per l’entorn natural i l’educació en la sostenibilitat, fet que cada vegada és fa més necessari aplicar a la pràctica educativa, atesa la limitació dels recursos generals que ha d’afrontar la nostra societat. Aspectes com l’estalvi energètic, l’estalvi d’aigua, no llençar papers al terra, no contaminar (acústicament, lumínicament, etc), afavorir el reciclatge, l’estalvi de paper...., etc, són valors que el centre vol inculcar en el nostre alumnat amb l’objectiu afegit de caminar vers l’assoliment d’una Escola Verda.

A partir d’aquest centre d’interès ens proposem treballar totes les competències bàsiques através dels àmbits, tal i com marquen les instruccions d’inici de curs 2010-11: científic-tecnològic, lingüístic-social i pràctic, amb l’adaptació curricular corresponent. Inclourem continguts de ciències de la naturalesa, sobretot del bloc de biologia-geologia i en menor part del bloc de física i química, de ciències socials-geografia, d’educació per la ciutadania i les instrumentals matemàtiques i llengua catalana i castellana. La matèria de tecnologia es treballa de forma transversal a totes les unitats perquè considerem que pot ser un estímul motivador per aquest tipus d’alumnat, a més a més, de potenciar les noves tecnologies a l’aula i utilitzar-les com a eines de treball per fomentar l’autonomia, el treball cooperatiu i col·laboratiu, la comunicació, l’expressió escrita i la interpretació. Les altres matèries les faran a l’aula ordinària amb el seu grup de referència.

El projecte s'ha plantejat per desenvolupar-lo i portar-lo a terme al llarg del 1er trimestre del curs 2011-2012 amb una dedicació setmanal d’onze hores.

Els objectius i els continguts es fonamenten en el Curriculum establert per l’alumnat de tercer d’ESO amb adaptacions per adequar-lo al nivell del nostre grup i refrescant a l’hora continguts treballats a primer d’ESO relacionats amb la temàtica del projecte. En cadascuna de les Unitats didàctiques, s'ha plantejat una seqüència didàctica d'activitatsque contempla activitats inicials, de desenvolupament i de síntesi, que es plantegen en forma d’una pregunta que vertebra la sessió i que porta a elaborar un producte final.

A nivell d’orientacions metodològiques generals hem donat prioritat a:

-La diversificació d’estratègies d’aprenentatge (treball cooperatiu, treball individual, explicacions combinades amb observacions pràctiques, etc).

-La diversificació de materials i suports: documents escrits, audiovisuals, informàtics, etc.

-Incorporació de les TAC com a eina ordinària de treball.

-La diversificació de les activitats i dels instruments d’avaluació, exercicis autocorrectius, correcció col·lectiva, co-avaluació, exposicions individuals i grupals, etc.

La finalitat és que els alumnes se sentin agents actius del seu propi procés d'aprenentatge i construeixin coneixement compartit, comptant amb l'acompanyament i la supervisió dels diferents docents implicats en el projecte.

L'avaluació es planteja com un procés ampli i continuat que s'integra en el procés d'ensenyament i aprenentatge i que engloba l’autoavaluació i coavaluació per part de l’alumnat i l’avaluació del professorat.

No volem acabar aquesta introducció sense esmentar que l’èxit d’aquest projecte depèn en gran part de la implicació de tot el professorat així com la resta d’agents de la comunitat educativa. És per aquest motiu que s’ha tingut en compte en tot moment, tant en el disseny com en la implementació com en l’avaluació. Com a Orientadors Educatius, volem remarcar el nostre paper en aconseguir aquesta implicació i fer d’impulsors de la millora continua en la tasca pedagògica

Us animen a que entreu dintre de la nostra web per ampliar la informació i sobretot per participar en la millora continua d’aquest projecte!!!

https://sites.google.com/site/femunmonsostenible/

Grup 3: Teresa Alsina Tulsà, Carmen Maria Esquinas Jimenez, Aránzazu Gómez García, Jaume Macia Pujol, Mònica M- Vidal Casadó


dissabte, 4 de juny del 2011

Fem Teatre

Hem decidit posar en marxa un projecte interdisciplinari en forma de matèria optativa dirigida als alumnes de 2n de l’ESO, que finalitzarà amb la representació de l’obra de teatre “El Petit Príncep” davant de la resta d’alumnes del centre.

Aquesta idea sorgeix a partir de la constatació de problemes de convivència que es donen al centre per diversos factors, com l’heterogeneïtat dels alumnes, les dificultats per la integració dels estudiants nouvinguts, els problemes personals i familiars, etc. Aquests motius van posar en evidència la necessitat de potenciar el treball cooperatiu com a eina de cohesió grupal, la necessitat d’aprendre noves habilitats per comunicar-se, i de potenciar el català com a llengua vehicular del centre.

El projecte pretén ser plenament competencial, per això, al llarg del seu desenvolupament es treballaran les vuit competències bàsiques de manera transversal a través de continguts relacionats amb les matèries de llengua catalana, música, visual i plàstica i educació física.
Fem Teatre està pensat per realitzar-lo durant un quatrimestre.

Al llarg de tota l’assignatura l’alumnat participarà de la seva avaluació mitjançant les rúbriques de coavaluació. Considerem que el fet de que l’alumnat sigui partícip en el seu procés d’aprenentatge és un valor afegit del projecte.

Així mateix, aquest és un projecte contextualitzat en l´entorn social i educatiu de l´alumnat, on se´l dotarà d´autonomia per desenvolupar tot el treball, des de la creació del propi vestuari, fins la creació del decorat de l´obra, sota la guia i supervisió del professor titular. Serà igualment important el bloc de continguts adreçats a treballar l´expressió corporal, artística i fins i tot musical. D’aquesta manera es vol potenciar les habilitats més artístiques de cada alumne i posar-les en relació amb la representació final de l’obra.

Considerem que la representació teatral és una eina per la deshinibició, per l’educació emocional, per potenciar el treball en grup, amb un objectiu final clar i compartit, i on es fa necessària la col.laboració de tots per assolir un bon resultat. Per tant trobem que les competències i habilitats desenvolupades en aquesta matèria els servirà per la vida, un dels objectius de l’educació.

El fet d’escollir l’obra d’”El Petit Príncep” no ha estat a l’atzar, ja que els valors que transmet volíem que quedessin recollits en el nostre projecte. A més a més el seu llenguatge és senzill i destinat a ser comprés per persones de qualsevol edat i es considera que el guió és adequat per treballar amb aquest grup d´alumnes.
El nostre projecte és obert i es podria adaptar a diferents obres de teatre en funció de les necessitats de cada centre.

S’aixeca el teló...

Grup1: Esther Aguilera, Esther Valencia, Lucia Osma, Natalia Gonzàlez, Cristian Jordà

CONNECTANT FRONTERES SOBRE DUES RODES

El nostre projecte es titula “Connectant fronteres sobre dues rodes”, perquè es treballa la connexió amb bicicleta entre Romania i Catalunya, dos dels països d’origen de l’alumnat majoritari del centre on s’ubica el projecte. L’objectiu és millorar la cohesió social entre l’alumnat del centre, ja que hi ha fortes conductes discriminatòries basades en prejudicis i estereotips. La manera de treballar-ho serà a través de la investigació i aprofundiment dels dos països per, en un futur, anar a fer-hi una ruta en bicicleta.

La metodologia didàctica en què es basen totes les unitats didàctiques és la metodologia cooperativa, ja que partíem de la base que treballant d’aquesta manera per una banda resolíem l’atenció a la diversitat i, per altra banda, fomentàvem la millora de les relacions socials (millora de la cohesió del grup).

El públic objectiu del projecte és l’alumnat de 3er d’ESO, ja que tenen molt a prop el viatge de final d’ESO i, la temàtica, vam pensar que els podia resultar més motivadora i propera.

En tractar-se d’un projecte interdisciplinari, les diferents unitats didàctiques estan relacionades quant a temàtica i, en la majoria d’elles, el que s’hi treballa es necessita per poder desenvolupar alguna part d’alguna altra assignatura. Aquesta pensem que és l’essència d’un projecte interdisciplinari real.

Els temes que s’hi treballen són, a tall d’exemple, des de l’aprofundiment en la tipologia textual de l’enquesta i les entrevistes, i la seva posada en pràctica, (llengua castellana i literatura), fins la preparació d’un viatge en bicicleta des del punt de vista numèric (distàncies, canvi moneda,...) (matemàtiques) i l’elaboració de la seva pròpia guia de viatges (ciències socials). També s’endinsaran en la mecànica de la bicicleta (tecnologia), i aprendran a preparar el cos per un trajecte, tot realitzant una sortida en bicicleta (educació física). Com que l’alimentació és un tema important a l’hora de preparar un viatge en què hauran de fer un esforç físic, també ampliaran els seus coneixements en aquesta àrea (ciències naturals), i des de l’assignatura d’educació per la ciutadania es treballaran, de manera molt pràctica, dinàmiques amb l’objectiu de millorar la relació amb els altres. Finalment, tot plegat culmina amb una visita a la televisió local i la preparació d’un reportatge que inclou tots els aprenentatges del projecte (llengua catalana i literatura).

El lligam que existeix entre totes les àrees pretén generar un aprenentatge significatiu a l’alumnat. Es treballen conceptes del currículum aplicats a quelcom pràctic i real, per tant, són activitats d’ensenyament – aprenentatge plenament competencials.

Si teniu ganes de consultar el nostre projecte, endavant! Aquí el teniu!!!!

Grup 7: Núria Barrufet, Montse Mazón, Neus Pastells, Judit Pons i Sílvia Pous
grup7_pac2_Connectantfronteressobreduesrodes_

L'ESTALVI ENERGÈTIC


En els temps que vivim, amb més consciència de recursos limitats i amb una vivència clara de crisi econòmica, tots els ciutadans i ciutadanes anònims hem de fer una reflexió sobre la gestió dels recursos, tant pel que fa d’aquells recursos sobre els que tenim una influència directa i clara, com d’aquells que són més socials, més comunitaris, més compartits i la influència no és ni tant directa ni tant clara.
Sabem que els recursos dels que disposem per viure són limitats i l’evolució de les persones i les societats ha de comportar un aprenentatge conjunt sobre com gestionar-los de forma sostenible i de manera eficient. No tant sols per una necessitat immediata de reducció de costos sinó també per conscienciar-nos tots plegats d’una manera de fer millor per a tots.

Des del centre mirem de construir una comunitat educativa activa, conscienciada i responsable, per què és important aprendre a reflexionar sobre aquests aspectes. Amb aquesta visió, pensem que més que unes accions puntuals o l’aprenentatge d’uns continguts concrets, el que busquem és promoure una conscienciació que pugui contribuir a uns canvis profunds, tant pel que fa a les persones com pel que fa a la societat. Aquests canvis en profunditat, només es poden assolir a través de la reflexió sobre l’experiència, prenent consciència a partir dels propis comportaments.

Amb les activitats que proposem en aquesta web volem posar el nostre granet de sorra per un món millor.Grup 5: Mònica Algueró, Cristina García, Etel Gordo, Gemma Llamas i Laura Solé

Les notícies que canviarien el Món.

La programació “Les notícies que canviarien el món” es tracta d’un projecte interdisciplinari dirigit a un grup d’alumnes que assisteixen a l’aula oberta d’un institut. És a dir, gaudeixen d’una adaptació curricular, específicament de diversificació curricular on s’hi prioritza una metodologia cooperativa i manipulativa amb una avaluació continuada.

Aquest grup d’alumnes es troba desmotivat pels aprenentatges escolars i creiem que amb aquest projecte es pot potenciar el interès per les matèries escolars a través de fets reals i de l’actualitat. A l’hora, pot despertar el interès dels alumnes per l’estat actual de la societat.

A partir de l’anàlisi de diferents notícies, de diferents tipologies i seccions que podem trobar a un diari, mirant les notícies, escoltant la ràdio, revistes i entre altres mitjans de comunicació, els alumnes les poden transformar per aconseguir un món millor. Aquestes modificacions les podran dur a terme mitjançant la manipulació de diferents eines audiovisuals i tecnològiques.

El projecte està format per 10 unitats, a cada unitat es treball una secció que podríem trobar a qualsevol diàri (cultura, economia, medi ambient, esports, educació, etc.) al final de cada unitat els alumnes hauran de realitzar un producte que després serà exposat a la resta de classe i a tot el centre. Aquests productes seran, una notícia de TV, de ràdio, article de diàri, bloc, anunci, entre altres.

Amb el treball de cada sessió es relacionen les matèries i blocs contemplades a la diversificació curricular i també el treball de les competències bàsiques.

Miquel Baeza, Sara Oriol, Marta Ruiz, Jorgina Sanjuan, Elisenda Turro.

Grup 10Programació_canviem_el_món_desenvolupament


Programació_canviem_el_mónANNEX

divendres, 3 de juny del 2011

RESOLEM ELS CONFLICTES

Amb motiu de l’augment dels conflictes entre l’alumnat del Centre d’Educació Secundària, especialment al curs de tercer d’ESO; i de la pertinent preocupació de l’Equip docent per aquest fet; es va transmetre a l’orientador educatiu del centre la demanda de fer alguna intervenció. L’orientador es va coordinar amb el psicopedagog de l’Equip d’assessorament psicopedagògic i amb Comissió d’atenció a la diversitat, així com amb la col·laboració de l’equip directiu, es va proposar una acció educativa per treballar i solvatar aquesta greu problemàtica, alhora que aprofitar-la per a poder evolucionar com a persones, professional, estudiants i centre.


Després d’avaluar la situació, es va proposar realitzar un projecte per treballar diferents valors com la solidaritat, l’amistat i els aspectes relacionats amb els sentiments, les emocions i la responsabilitat cívica, tant a nivell micro com macro. Aquest projecte pren el nom de “resolem els conflictes” i l’objectiu principal és afavorir les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa i de la societat en general.


Podeu trobar el nostre projecte a l’enllaç següent:
Grup 2: Anna Currius, Cristina Martin, Marc Pey, Sílvia Santos