divendres, 18 de maig del 2012

Reconstruïm la civilització! Eduquem per a la convivència!


El principal propòsit del nostre projecte és treballar la convivència i la tolerància a la diferència i a la diversitat, tot fomentant el respecte, la cooperació, el treball en equip, la responsabilitat i la inclusió. Vam pensar que era oportú portar a terme un projecte d’aquest tipus donades les característiques dels alumnes del centre i de les relacions que estableixen.
A més a més, pretenem ajudar al centre per a que inclogui metodologies i activitats més innovadores i adaptades a les necessitats del alumnes, així com també introduir l’ús de noves tecnologies en la seva forma de treballar. Pretenem fer protagonistes als alumnes de la construcció del seu propi coneixement.
Desenvoluparem el projecte durant el segon trimestre del curs i tindrà una durada de 12 setmanes, per la qual cosa ocuparà pràcticament tot el trimestre. Es portarà a terme en diferents assignatures, fent servir una hora setmanal d’aquestes, tot i que això és susceptible d’ampliació si així es considerés adequat.
Amb aquest projecte treballem directament quatre matèries: música, ciències naturals, ciències socials i educació visual i plàstica. A més a més, durant el transcurs de les setmanes i amb les diferents activitats també treballem competències d’altres matèries: tecnologia, llengua catalana i literatura, matemàtiques i educació per al desenvolupament i la ciutadania.
El projecte consisteix en crear, en grups de 4 alumnes, una civilització nova en la qual hi tinguin cabuda diferents tipus de persones. Així, hauran de pensar en aspectes com la distribució geogràfica, els serveis de la ciutat, economia, trets distintius, tradicions... Pretenem que aquest projecte sigui molt manipulatiu, ja que d’aquesta manera aconseguirem més motivació per part dels alumnes i més implicació. És a dir, no només hauran de cercar informació i estructurar el coneixement per a idear quelcom de nou, sinó que hauran de crear un resultat palpable i real.
El projecte es conclourà amb una síntesi i unes jornades externes en les quals els alumnes podran mostrar al barri el que han construït conjuntament. A més a més, els alumnes seran els responsables de les gestions d’aquestes jornades, fent-se càrrec dels espais, els permisos, la publicitat... D’aquesta manera fomentem també les habilitats comunicatives i l’autonomia, tot i que en tot moment comptaran amb l’ajuda i recolzament del responsables de cada una de les matèries bàsiques implicades, així com de la part del tutor de cada grup.
Es tracta, doncs, d’un projecte interdisciplinari que neix de les necessitats detectades tant en el centre com en la zona on està ubicat, i pretén educar en els valors esmentats amb l’objectiu de millorar la convivència a l’institut i poder, després, influir de manera més o menys significativa en la dinàmica social del barri on aquests alumnes viuen. 
Tot seguit us adjunten dos links en els que podreu trobar el projecte al complert (enllaç extern on està penjat el document amb tota la informació detallada) i la wiki que vam crear com a recurs per a que els alumnes seguissin el projecte. 
Esperem els vostres comentaris!


Projecte realitzat pel grup de treball 4: 
Belén Alonso, Jessica Bautista, Kalimba Kinti i Eva Martín.