dimecres, 8 de juny del 2011

MESCLA'T

El projecte interdisciplinari “Mescla’t” pretén dotar a l'alumnat d'eines i recursos per tal que reflexionin i es conscienciïn sobre els prejudicis ètnics i culturals, prevenint així l’aparició de grups homogenis tancats procedents d'altres cultures, i dels prejudicis que això comporta. D'altra banda, el projecte s’encarrega de què l’alumnat assoleixi l’estimació i comprensió de l’altre a través de la coneixença, per evitar d’aquesta manera la por social com a origen dels estereotips ètnics.


Està dirigit a l’alumnat de primer d’ESO, situat en un context de centre amb un alt índex d’immigració, on els conflictes fruit de diferències culturals han anat augmentant els darrers anys.


La temporització del projecte, s’emmarca dins un quadrimestre, treballant cada setmana aquesta perspectiva a través d’una matèria diferent, aprofundint en una temàtica concreta i relacionada amb la problemàtica que ens ocupa.


La seqüència didàctica s’inicia amb l’àmbit de Llengües, on s’introdueixen termes relacionats estretament amb els prejudicis, i es treballa des d’un marc teòric i a la vegada molt pràctic, per passar a la resolució, on es plantejaran maneres d’evitar els propis prejudicis. A partir d’aquesta base, es treballa la multiculturalitat mitjançant les dades observables a través de les Matemàtiques, per exemple, o l’observació del repartiment del món a través de les Ciències Socials, la realitat actual d’altres països com el Japó a Ciències Naturals, la visita a la pròpia aula d’acollida del centre per donar-la a conèixer i que l’alumnat es posi en la pell dels alumnes nouvinguts del propi centre. Finalment, a través de l’Educació Física i la Música, es donen a conèixer danses, jocs i músiques d’arreu del món, i a Tecnologia el mateix alumnat construeix i exposa maquetes d’habitatges de diferents països i cultures.


A l’hora de programar totes aquestes activitats, a part de buscar activitats relacionades amb la temàtica principal que resultessin atraients pels alumnes, s’han redactat continguts i objectius de totes les assignatures i s’ha tingut en compte, lògicament, el treball de les competències bàsiques. Gràcies a la diversitat d’activitats proposades hem aconseguit que es treballessin totes les competències bàsiques. Les competències que s’han treballat de manera transversal a totes les assignatures han estat, la competència “comunicativa lingüística i audiovisual”, la de “aprendre a aprendre” i la “social i ciutadana”.


La metodologia emprada a partir del treball cooperatiu és una estratègia i recurs que guia l'aprenentatge de l'alumnat al llarg de tot el projecte, i que ens permet treballar valors, actituds i emocions a l'hora que s'aprenen conceptes amb una base didàctica. Aquesta metodologia promou la cohesió de grup, l'autoestima, l'autonomia, l'escolta activa, el diàleg, la presa de decisions, la implicació i la motivació de l'alumnat. És per tot això, que ens va semblar idoni que fos el vehicle a través del qual l'alumnat assoleixi uns objectius acadèmics, emocionals, personals i socials.


En definitiva, el projecte promociona l’educació intercultural i la cohesió social, valorant la diversitat per ajudar a què tot l’alumnat respecti i entengui la convivència en la diferència.


Esperem que us resulti interessant.


Grup 8

Rosa Colom

Maribel Gutiérrez

Berta San José

Elisabet Saña

David Secall


Projecte Mescla't

http://es.scribd.com/fullscreen/57296822?access_key=key-xidhwdkh34h02d24fuu


Annexos

http://es.scribd.com/fullscreen/57092022?access_key=key-2oqzlwuy4vg80yfg687d