dimarts, 7 de juny del 2011

D'AQUÍ I D'ALLÀ

Projecte d’una agencia de Viajes
Un viatge pel món de la nostra diversitat cultural


Bones a tothom, l'Ester Colom, en Pere López, la Mariluz Luque, la Miriam Moneny i la Genoveva Mosull us convidem a donar un cop d'ull al nostre projecte interdisciplinar: El projecte ha estat dissenyat a partir d'un context escolar, social i cultural concret. Aquest s'enmarca dins del Projecte per a la Millora de la Qualitat dels Centres Educatius Públics (PMQCE) impulsat pel Departament d'Ensenyament. El projecte D'aquí i d'allà es centra en la millora de la convivència i la cohesió social ja que el nostre Institut té un elevat nombre l'alumnes immigrants.
Tots nosaltres considerem la diversitat present a l'Institut més com una oportunitat que una dificultat, i amb el projecte pretenem afavorir el coneixement del lloc d'acollida i de l'origen dels nostres alumnes.
Creiem que el projecte és una oportunitat per conèixer, compartir i afavorir els intercanvis culturals entre l'alumnat de 1r. d'ESO per tal de millorar la cohesió social i la integració dels joves al centre educatiu i a l'entorn més proper.

El podeu consultar en la seva totalitat a:

https://sites.google.com/site/daquiidalla/


Qualsevol comentari serà benvingut, volem millorar.

Descobrint la nostra ciutat, Barcelona

Presentem el nostre projecte interdisciplinari: Descobrint la nostra ciutat, Barcelona

El descobriment, l’estudi i exploració de la ciutat on resideix l’alumnat del institut és un dels objectius que el centre contempla en el seu PEC. Podrien ser molts els motius pels quals s’ha plantejat aquest tema, però en farem referència a tres en concret:

L’entorn: L’escola es troba a la perifèria de la ciutat, on resideixen famílies treballadores amb un nivell socioeducatiu mig- baix. Sovint trobem que gran part de l’alumnat té poques possibilitats de fer o visitar indrets arreu de la ciutat, per tant, el coneixement de la seva ciutat es mínim. Considerem primordial que l’alumnat conegui el seu entorn immediat, però també ho és conèixer la ciutat on resideixen, on estudiaran, treballaran, etc., així com la importància de poder valorar el patrimoni cultural d’una ciutat referent en molts aspectes a nivell mundial.

Famílies procedents d’altres països: el gran numero d’alumnat nouvingut ens crea la necessitat de mostrar aquells aspectes rellevants sobre la ciutat on resideixen. Llengua, cultura, art, geografia, etc. La seva adaptació pot resultar mes engrescadora i fàcil si coneixen el seu nou entorn i saben com participar-hi activament.

L’enfoc constructivista d’aquesta programació converteix aquest projecte interdisciplinar en una eina que ens condueix cap a aspectes tan importants com la posada en pràctica del treball cooperatiu, de la feina amb pocs mitjans però molts recursos, la recerca i investigació a través de les noves tecnologies, el treball sobre les capacitats per a cooperar i respectar als altres, etc. A través d’aquest projecte es treballen una sèrie de valors que considerem necessaris per a la formació dels adolescents en diferents aspectes, no només acadèmics, sinó relacionats amb el seu procés de maduració personal i social i tot el que això implica en aquesta etapa.
Des del departament s’ha estudiat la possibilitat de dissenyar altre tipus de projecte transversal, però ens ha semblat que l’estudi d’un tema significatiu, d’interès i amb utilitat present i futura seria més profitós, motivador i més engrescador que altres opcions que havíem valorat. El procés d’elecció no obstant ha estat democràtic; en un primer moment el professorat vàrem plantejar 5 temes diferents i va ser l’alumnat qui va escollir mitjançant votació aquell que li semblava més engrescador. Per majoria absoluta l’alumnat va escollir el projecte que presentem.

https://sites.google.com/site/descobrintbarcelona/home

Grup 11
Silvia Armengol Bosch
Noelia Cañamero San Clemente
Alfonso Fouce Puerto
Judit Ruiz Safra

El Mediterrani, font de vida i ruta de cultures

El Mediterrani, font de vida i ruta de cultures, és el nostre projecte interdisciplinar que treballa quatre assignatures al llarg d'un trimestre en el nivell de 3r d'ESO. Aquestes quatre assignatures treballen una selecció dels continguts establerts pel marc legislatiu per aquest nivell educatiu.


A partir d'aquí comença la peculiartitat del projecte: el seu eix metodològic es basa en el que hem anomenat metodologia per conflictes, una adaptació de la metodologia per projectes del Programa Àlber que ha estat aplicat en diferents escoles de la Catalunya a Ed. Infantil i Primària. Aquesta és una aproximació de com podria dur-se a terme en l'etapa de Secundària.


La metodologia per conflictes pretén treballar tots els continguts i competències programades partint d'un conflicte o problema no resolt que el propi alumnat haurà de plantejar després d'una sèrie d'experiències amb el mar. Una pregunta a l'inici del trimestre plantejada pel docent en relació aquestes experiències serà el detonant de l'aparició d'aquests conflictes. Tot això es veurà traduït en l'elaboració d'un mapa conceptual que partirà dels coneixements previs de l'alumnat i que s'anirà modificant i millorant al llarg del trimestre a mesura que es vagin resolent els dilemes.


La tria del Mediterrani com a eix transversal, doncs, respon a la necessitat de partir d'un marc molt obert que permetés treballar múltiples continguts curriculars i a través d'activitats molt diverses.


L'altra raó principal és la proximitat i relació amb el mar Mediterrani que els nostres alumnes tenen pel fet de viure en una locaclitat costanera del litoral català; l'hem visualitzat com una possible eina d'unió entre tots ells i que pot facilitar la integració de l'alumnat nouvingut al centre.

Podeu començar a navegar!


https://sites.google.com/site/elmediterranigrup9/Grup 9: Gemma Cantoni Ayguaviva, Cristina Jiménez Ramos, Georgina Mañe Arias, Eulàlia Bautista Solans