dilluns, 6 de juny del 2011

Una part de tu, la teva salut !

Des de l’equip directiu i amb el suport del professorat s’ha decidit dur a terme un projecte interdisciplinari amb els alumnes de 3r d’ ESO, relacionat amb la salut, és a dir, fomentar les conductes i hàbits saludables i prevenir o eliminar les conductes que suposen un perill o risc per la integritat física i psíquica de les persones. Considerem que és un valor que al llarg de l’adolescència ha de ser educat com una part fonamental pel bon desenvolupament de la vida de la persona i que degut als canvis bruscos que ha experimentat la societat en els darrers anys ha esdevingut un tema en que la conscienciació per part dels joves no és l’adequada per garantir el benestar que es precisa i la integritat física i psicològica òptima. Desprès de tractar el tema des de l’espai de tutoria s’ha copsat la manca d’informació i el desconeixement d’aspectes crucials pel bon desenvolupament de l’alumnat, també el seu interès per la temàtica i la motivació que han mostrat plantejant recerques i investigacions relacionades, així doncs, donada la rellevància del tema tindran l’oportunitat de tractar temàtiques ben interessants i de gran importància des de les diferents matèries que conformen el currículum en el segon cicle de l’ ESO.

El projecte es realitzarà com una assignatura optativa que durarà un semestre al llarg del curs 2011-2012. Aquest aspecte de la persona té un component metadisciplinar que podem ensenyar i treballar de manera transversal en diferents disciplines, i que facilitarà l’adquisició de totes les competències bàsiques. És a dir, les competències s’adquiriran mitjançant la implicació de 6 matèries: Ciències Naturals, Ciències Socials, Llengua Catalana, Llengua Castellana, Visual i Plàstica i Educació per a la ciutadania i els drets humans.

Els objectius i els continguts parteixen del currículum establert per a l'educació secundària obligatòria, concretament els que corresponen a 3r d' ESO.

En cadascuna de les matèries s'ha plantejat una seqüència didàctica d'activitats que contempla activitats inicials, de desenvolupament i de síntesi, augmentant progressivament el grau de complexitat. Aquestes activitats contemplen diferents formes d'organitzar l'aula, el temps i l'espai, així com la utilització de recursos diversificats, donant una especial importància a l'ús didàctic de les tecnologies de l'aprenentatge i la comunicació. En general, la metodologia és activa i participativa i pren el treball cooperatiu com a base principal, considerant les diferències entre l'alumnat com un element enriquidor. La finalitat és que els alumnes se sentin agents actius del seu propi procés d'aprenentatge i construeixin coneixement compartit, comptant amb l'acompanyament i la supervisió dels diferents docents implicats en el projecte.

L'avaluació es planteja com un procés ampli i continuat que s'integra en el procés d'ensenyament i aprenentatge i que engloba tant l'avaluació de l'alumnat com l'avaluació de la tasca docent. La finalitat és poder prendre decisions que permetin millorar l'acció educativa.

Cal destacar la importància de la coordinació i l'actitud participativa per part de tots els agents implicats en el disseny, la implementació i el desenvolupament d'aquest projecte interdisciplinari. En especial, cal remarcar l’aportació de l’assessor psicopedagògic en totes i cadascuna de les fases del projecte ja que, des de la seva visió institucional, és realment un agent educatiu que facilita el canvi i la innovació educativa, establint el marc de col·laboració essencial per millorar la tasca pedagògica.

Grup 4: Noemi Dalmau, Susana López, Susanna Mir, Magda Palahi, Maria Torralba.
56650548 Una Part de Tu La Teva Salut

Fem un mon sostenible

El projecte interdisciplinar “Fem un món sostenible” parteix de la voluntat del professorat d’orientació educativa (OE) d’un institut públic, situat a Figueres, per donar una resposta educativa ajustada a l’alumnat de 3r d’ESO de l’aula oberta o Grup de Diversificació Curricular, per tal que assoleixin els continguts del currículum amb un disseny curricular adaptat i flexible, a partir de la Sostenibilitat com a eix transversal.

Hem seleccionat aquest centre d'interès “l’Educació Sostenible” ja que, un dels valors que guien tota l’acció educativa del nostre institut (INS), és el respecte per l’entorn natural i l’educació en la sostenibilitat, fet que cada vegada és fa més necessari aplicar a la pràctica educativa, atesa la limitació dels recursos generals que ha d’afrontar la nostra societat. Aspectes com l’estalvi energètic, l’estalvi d’aigua, no llençar papers al terra, no contaminar (acústicament, lumínicament, etc), afavorir el reciclatge, l’estalvi de paper...., etc, són valors que el centre vol inculcar en el nostre alumnat amb l’objectiu afegit de caminar vers l’assoliment d’una Escola Verda.

A partir d’aquest centre d’interès ens proposem treballar totes les competències bàsiques através dels àmbits, tal i com marquen les instruccions d’inici de curs 2010-11: científic-tecnològic, lingüístic-social i pràctic, amb l’adaptació curricular corresponent. Inclourem continguts de ciències de la naturalesa, sobretot del bloc de biologia-geologia i en menor part del bloc de física i química, de ciències socials-geografia, d’educació per la ciutadania i les instrumentals matemàtiques i llengua catalana i castellana. La matèria de tecnologia es treballa de forma transversal a totes les unitats perquè considerem que pot ser un estímul motivador per aquest tipus d’alumnat, a més a més, de potenciar les noves tecnologies a l’aula i utilitzar-les com a eines de treball per fomentar l’autonomia, el treball cooperatiu i col·laboratiu, la comunicació, l’expressió escrita i la interpretació. Les altres matèries les faran a l’aula ordinària amb el seu grup de referència.

El projecte s'ha plantejat per desenvolupar-lo i portar-lo a terme al llarg del 1er trimestre del curs 2011-2012 amb una dedicació setmanal d’onze hores.

Els objectius i els continguts es fonamenten en el Curriculum establert per l’alumnat de tercer d’ESO amb adaptacions per adequar-lo al nivell del nostre grup i refrescant a l’hora continguts treballats a primer d’ESO relacionats amb la temàtica del projecte. En cadascuna de les Unitats didàctiques, s'ha plantejat una seqüència didàctica d'activitatsque contempla activitats inicials, de desenvolupament i de síntesi, que es plantegen en forma d’una pregunta que vertebra la sessió i que porta a elaborar un producte final.

A nivell d’orientacions metodològiques generals hem donat prioritat a:

-La diversificació d’estratègies d’aprenentatge (treball cooperatiu, treball individual, explicacions combinades amb observacions pràctiques, etc).

-La diversificació de materials i suports: documents escrits, audiovisuals, informàtics, etc.

-Incorporació de les TAC com a eina ordinària de treball.

-La diversificació de les activitats i dels instruments d’avaluació, exercicis autocorrectius, correcció col·lectiva, co-avaluació, exposicions individuals i grupals, etc.

La finalitat és que els alumnes se sentin agents actius del seu propi procés d'aprenentatge i construeixin coneixement compartit, comptant amb l'acompanyament i la supervisió dels diferents docents implicats en el projecte.

L'avaluació es planteja com un procés ampli i continuat que s'integra en el procés d'ensenyament i aprenentatge i que engloba l’autoavaluació i coavaluació per part de l’alumnat i l’avaluació del professorat.

No volem acabar aquesta introducció sense esmentar que l’èxit d’aquest projecte depèn en gran part de la implicació de tot el professorat així com la resta d’agents de la comunitat educativa. És per aquest motiu que s’ha tingut en compte en tot moment, tant en el disseny com en la implementació com en l’avaluació. Com a Orientadors Educatius, volem remarcar el nostre paper en aconseguir aquesta implicació i fer d’impulsors de la millora continua en la tasca pedagògica

Us animen a que entreu dintre de la nostra web per ampliar la informació i sobretot per participar en la millora continua d’aquest projecte!!!

https://sites.google.com/site/femunmonsostenible/

Grup 3: Teresa Alsina Tulsà, Carmen Maria Esquinas Jimenez, Aránzazu Gómez García, Jaume Macia Pujol, Mònica M- Vidal Casadó