dimarts, 22 de maig del 2012

Canviem el Món

Font: http://4.bp.blogspot.com/_RWF8wcEQRkM/TBt-hAtWjLI/AAAAAAAAAo8/
4bNJy_0ecUo/s1600/juntos+podemos.jpg                             

El nostre projecte “Canviem el món”   té com a objectiu principal crear consciència crítica en els nostres alumnes per tal que puguin exercir la ciutadania activa, i adquirir competències socials i personals que facin que es desenvolupin com a persones sensibles, justes i democràtiques.

La necessitat  d’actuar activament i de forma crítica davant les injustícies, la vulneració dels drets humans de les persones i la preservació del medi que habitem i en el què convivim, ens ha portat a desenvolupar  aquest projecte amb l’esperança que tota la comunitat educativa prengui consciència de la importància que té educar en valors i fomentar actituds de respecte, de responsabilitat social, de solidaritat, de tolerància, de no violència i de crítica i d’actuació davant les diferents problemàtiques i injustícies arreu el món.

Es pretén, doncs, mitjançant l’educació, que el nostre món global no resti indiferent a ningú   i que pugui formar millors persones que siguin capaces d’actuar i reaccionar per tal que el nostre planeta esdevingui un món millor.

Canviem el món, és un projecte que crida a la participació activa de tots nosaltres. Per això, si  voleu participar en aquesta meravellosa aventura de canviar el món, us convidem a llegir, reflexionar i criticar constructivament aquest projecte, per tal de millorar-lo,  difondre’l i aplicar-lo i aconseguir que esdevingui una realitat compartida per tots nosaltres.

Aquí el trobareu : Canviem el Món

Esperem que us agradi !  

Grup 3.
Maria Ruiz i Crespin; Jordi Pino i Hernández; Raquel Molinero i Martinez; 
Begoña Feliu i Pérez; Alfred Benavent i Vallès

dilluns, 21 de maig del 2012

Colònies Responsables

COLÒNIES RESPONSABLES


Hola companys i companyes del Màster!
La Vanessa Rodríguez, la Regina Forné, el Raül Niubó i la Sílvia Segura volem compartir amb tots vosaltres el nostre treball interdisciplinari destinat als alumnes de 3r de la ESO. Hem programat un Crèdit de Síntesi centrat en el turisme responsable titulat “Les nostres colònies responsables” on hem volgut emfatitzar, per una banda, la importància d'assolir la responsabilitat de les conseqüències dels nostres actes, i d'una altra, com aquesta responsabilitat és convenient aplicar-la a la conservació del medi ambient.
Al nostre institut, estem demanant dia rera dia als alumnes amb conductes disruptives que canviïn de comportament, els diem que la seva actitud no és la correcta, que així no van bé... I , hem pensat, que en comptes d'utilitzar el càstig com a mesura de control, utilitzarem el reforç positiu: s'han de guanyar aquestes colònies!! Ha d'haver un canvi d'actitud per part dels alumnes si volen que el professorat estigui disposat a acompanyar-los. Ells són els responsables que el grup de tercer vagi de colònies o no. Ells decideixen."

La proposta:
La proposta de les colònies sorgeix del mateix grup d'alumnes de 3r d'ESO, ja que per alguns motius, altres anys no van poder fer-ne. El professorat creu convenient poder donar una oportunitat a aquest grup d'alumnes. Això sí: ells hauran de convèncer als professors que són responsables, i que podem confiar en ells.

Objectiu general: 
L'objectiu general d'aquest crèdit de síntesi és promoure la responsabilitat individual del nostres alumnes treballant-la des de totes les matèries del currículum, seguint com a guia els principis del "Turisme Responsable", i finalment traslladant els continguts apressos a classe a l'experiència de les Colònies.
El centre té una filosofia poc innovadora, amb propostes curriculars molt bàsiques i el que pretenem és motivar al professorat en l'ús de les noves metodologies de treball que impliquin les noves tecnologies, per tal que aquests canvis arribin a tot l'alumnat.
Hem focalitzat el projecte en les següents matèries: Tutoria, Ciències Naturals, Ciències Socials, Música, Educació Visual i Plàstica i Anglès. A més, al ser un crèdit de síntesi, el dijous i el divendres de la setmana que es realitza aquest crèdit, ens traslladem a Sant Feliu de Codines, on s'ubica la casa de colònies i on realitzarem algunes de les activitats proposades, tant des de les diferents assignatures com les pròpies de la casa de colònies.
Les activitats estan pensades per a què tinguin un inici, un desenvolupament i un final, de manera que en cada una de les unitats didàctiques s'especifica de manera general cada una d'aquestes activitats.
​​
Distribució de la wiki:
Com podreu observar, la nostra wiki està dividida en varis apartats:
- Informe de treball: en aquest apartat s'explica tot el crèdit de síntesi. La justificació, els objectius, els continguts, les competències, les unitats didàctiques, l'avaluació, la metodologia....
- Espai pels professors: en aquest espai hi ha explicades totes les unitats didàctiques relacionades amb el crèdit de síntesi.
- Espai pels alumnes: En aquest espai es fa una petita introducció al crèdit de síntesi i a continuació hi ha totes les pàgines creades des de les diferents matèries per la realització de les activitats (des de webquests, actvitats manipulatives, treballs en petit grup, individuals, exposicions orals, treballs d'investiga, de creació....). Al final d'aquest apartat també hi ha el dossier que la casa de colònies ofereix als seus usuaris.​
Finalment, trobem una petita conclusió per fer reflexionar als nostres alumnes.

Aquest és l'enllaç de la wiki: http://turismoconsciente.wikispaces.com/

Esperem els vostres comentaris.

Moltes gràcies

Grup 5

VOLS FER UN VIATGE AMB MI?

El principal objectiu del nostre projecte “VOLS FER UN VIATGE AMB MI?” és afavorir la inclusió de l’alumnat nouvingut al centre educatiu. Pretén que tot l’alumnat del centre interaccioni així com comparteixi i conegui les diferents cultures que conviuen al centre, per tal d’afavorir un millor clima de convivència a l’Institut i conseqüentment més inclusió.
El projecte “Vols fer un viatge amb mi?” mitjançant diferents matèries del currículum -Ciències socials, geografia i història, Educació Física, Llengua Catalana i Música- vol aconseguir que els alumnes de 1r d’ESO coneguin millor els diferents països de procedència dels seus companys i es potenciï una actitud de respecte i tolerància a les diferències culturals.
Com a mètode de potenciació de la diversitat i la inclusió proposem treballs cooperatius intraaula, estables en totes les assignatures. Tanmateix s’utilitzarà la tutoria entre iguals com a eina de suport i potenciadora del procés d’ensenyament- aprenentatge.

Els continguts proposats es duran a terme durant el primer trimestre i amb ells es treballaran els continguts que venen  establerts per l’alumnat de 1er. d’ESO. Per aprofundir en aquest tema aquest projecte recull les unitats didàctiques que es desenvoluparan per cadascuna de les assignatures.
Pel que fa a la avaluació es tindrà en compte el treball individual, el treball grupal, l’autoavaluació i la coavaluació, emmarcat en un context d’avaluació continuada i global.
Us animem a que visiteu la nostra wiki per tal que conegueu el projecte, així com ens comenteu les possibles millores.
Per poder accedir al projecte fet pel grup 2, composat per Anna Fanals Falgàs, Nùria Farré Ribas, Mar García Herrero, Monstserrat Rocadembosc Compaño, heu de clicar al següent enllaç: http://volsferunviatgeambmi.wikispaces.com/

diumenge, 20 de maig del 2012

Àfrica, el gran continent a descobrir.Font: http://www.vilanova.cat/blog/armandcardona/wp-content/uploads/2011/05/africa-01.jpg
Aquest projecte pretén que els alumnes de tercer d’ESO del nostre INS descobreixin una realitat que potser els hi sembla molt llunyana però que no ho és tant. Molts dels alumnes nouvinguts al centre són autòctons de l’Àfrica i, per això, creiem important que es doni un treball sobre els seus països i les seves cultures. A més a més, és una bona manera de fer sortir als alumnes del petit món on viuen i obrir-los els ulls a d’altres pensaments i estils de vida diferents.

Les matèries escollides per a realitzar aquest projecte han sigut: llengua i literatura catalana, llengua i literatura castellana, llengua anglesa, matemàtiques, ciències de la naturalesa, ciències socials, educació visual i plàstica, física i química i educació per al desenvolupament personal i ciutadania; en les quals es treballaran les següents unitats:

-  “Estructura de la Narració.”
-  “Les llegendes d’Àfrica.”
-  “The African World.”
-  “La crisi de la Banya d’Àfrica.”
-  “La transmissió de la malària.”
-  “Descobrim l’Àfrica.”
-  “L’Àfrica al cor.”
-  “Com veus l’Àfrica?”
-  “El corrent elèctric.”
-  “Reflexionem sobre l'Àfrica: la desigual distribució de la riquesa al món.”

Aquestes UUDD han sigut creades a partir dels continguts generals plantejats pel Departament d’Educació de la Generalitat al document Currículum educació secundària obligatòria i concretats més tard. D’altra banda, la metodologia s’ha plantejat a partir del treball per competències, tenint en compte que el treball cooperatiu és un dels seus pilars.
Quant a les competències dir que han estat treballades en les diferents unitats didàctiques, tot i que en el projecte interdisciplinari s’han treballat unes de forma transversal, donades la importància de les quals: competència d’aprendre a aprendre, competència d’iniciativa i autonomia personal.

El treball en grup cooperatiu és una estratègia d’aprenentatge que es pot posar en pràctica des de qualsevol matèria i qualsevol professor, per aquest motiu l’hem posat en pràctica en gairebé totes les UUDD del nostre projecte interdisciplinari. Es tracta de posar als alumnes en grups heterogenis i donar una tasca a resoldre entre tots. Aquest tipus d’agrupaments ajuden a crear interdependència positiva, responsabilitat individual, habilitats cooperatives i de relació positives, lideratge compartit i repartiment equitatiu de responsabilitats i afavoreixen la contribució de tots els membres a l’èxit de l’equip. D’aquesta manera els alumnes interaccionen els uns amb els altres, tenen un objectiu delimitat i comú i aprenen a relacionar-se de manera adequada amb els seus companys i companyes (Pujolàs, P., 2002).

A més a més, el treball en grup cooperatiu ajuda a reconèixer la importància que té l’altre persona (en aquest cas el company) per aprendre (Hernández, F. 2007). En aquest mateix article, l’autor reflexa que a mida que els alumnes intercanvien històries i opinions se n’adonen que no només existeix un camp de coneixements únic, sinó que compartir és molt enriquidor i ajuda a veure altres punts de vista. Tanmateix, els treballs en grup cooperatiu són una manera d’atendre la diversitat a les aules ordinàries ja que ajuda a incloure a tots els alumnes (nouvinguts, amb NEE, amb retard en el desenvolupament...etc) dins els grups heterogenis per a aconseguir una educació integral per a tots a on cada alumne pugui arribar a desenvolupar al màxim les seves possibilitats.

També, la proposta inclou altres mesures d'atenció a la diversitat com són la tutoria entre iguals, l'estratègia companys-tutors i l'ús del contracte pedagògic per a responsabilitzar l'alumnat del seu propi procés d'aprenentatge.
Dins la metodologia, s'inclouen activitats que requereixen la participació activa i col·laborativa dels alumnes, essent imprescindible l'atenció i concentració d'aquests. Així, com l'ús de les TAC per potenciar l'aprenentatge autònom i per poder aplicar els coneixements en situacions pràctiques.

Pel que fa a l'avaluació, aquesta és contínua i global, tenint en compte el progrés de l'alumnat en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Cada assignatura determina els seus criteris d'avaluació específics, però en el si del projecte englobem els següents: comprensió, redacció i expressió correcta, grau de participació i actitud de col·laboració, actitud crítica, autonomia, responsabilitat, bona presentació i respecte.


Ara només us queda clickar per accedir al projecte. Esperem  que disfruteu del nostre treball i que us sigui útil, però sobretot... els vostres comentaris!!

EL GRUP 1

 

divendres, 18 de maig del 2012

Reconstruïm la civilització! Eduquem per a la convivència!


El principal propòsit del nostre projecte és treballar la convivència i la tolerància a la diferència i a la diversitat, tot fomentant el respecte, la cooperació, el treball en equip, la responsabilitat i la inclusió. Vam pensar que era oportú portar a terme un projecte d’aquest tipus donades les característiques dels alumnes del centre i de les relacions que estableixen.
A més a més, pretenem ajudar al centre per a que inclogui metodologies i activitats més innovadores i adaptades a les necessitats del alumnes, així com també introduir l’ús de noves tecnologies en la seva forma de treballar. Pretenem fer protagonistes als alumnes de la construcció del seu propi coneixement.
Desenvoluparem el projecte durant el segon trimestre del curs i tindrà una durada de 12 setmanes, per la qual cosa ocuparà pràcticament tot el trimestre. Es portarà a terme en diferents assignatures, fent servir una hora setmanal d’aquestes, tot i que això és susceptible d’ampliació si així es considerés adequat.
Amb aquest projecte treballem directament quatre matèries: música, ciències naturals, ciències socials i educació visual i plàstica. A més a més, durant el transcurs de les setmanes i amb les diferents activitats també treballem competències d’altres matèries: tecnologia, llengua catalana i literatura, matemàtiques i educació per al desenvolupament i la ciutadania.
El projecte consisteix en crear, en grups de 4 alumnes, una civilització nova en la qual hi tinguin cabuda diferents tipus de persones. Així, hauran de pensar en aspectes com la distribució geogràfica, els serveis de la ciutat, economia, trets distintius, tradicions... Pretenem que aquest projecte sigui molt manipulatiu, ja que d’aquesta manera aconseguirem més motivació per part dels alumnes i més implicació. És a dir, no només hauran de cercar informació i estructurar el coneixement per a idear quelcom de nou, sinó que hauran de crear un resultat palpable i real.
El projecte es conclourà amb una síntesi i unes jornades externes en les quals els alumnes podran mostrar al barri el que han construït conjuntament. A més a més, els alumnes seran els responsables de les gestions d’aquestes jornades, fent-se càrrec dels espais, els permisos, la publicitat... D’aquesta manera fomentem també les habilitats comunicatives i l’autonomia, tot i que en tot moment comptaran amb l’ajuda i recolzament del responsables de cada una de les matèries bàsiques implicades, així com de la part del tutor de cada grup.
Es tracta, doncs, d’un projecte interdisciplinari que neix de les necessitats detectades tant en el centre com en la zona on està ubicat, i pretén educar en els valors esmentats amb l’objectiu de millorar la convivència a l’institut i poder, després, influir de manera més o menys significativa en la dinàmica social del barri on aquests alumnes viuen. 
Tot seguit us adjunten dos links en els que podreu trobar el projecte al complert (enllaç extern on està penjat el document amb tota la informació detallada) i la wiki que vam crear com a recurs per a que els alumnes seguissin el projecte. 
Esperem els vostres comentaris!


Projecte realitzat pel grup de treball 4: 
Belén Alonso, Jessica Bautista, Kalimba Kinti i Eva Martín.

dilluns, 7 de maig del 2012

Curs 2011/2012

Aquest curs hi ha 25 estudiants matriculats al màster de formació del professorat d’educació secundària, els quals formen 5 equips de treball que estan treballant molt motivats. Cada grup es presentarà breument i ens facilitarà l'accés al seu projecte interdisciplinari.

L’objectiu d’aquesta activitat és consolidar l’aprenentatge dels continguts treballats a l’assignatura Assessorament Curricular, però també la de fer difusió del projecte elaborat i posar-lo a disposició de la comunitat educativa. Amb aquesta petita aportació pretenem ajudar a que el currículum per competències sigui una realitat cada dia en més instituts del nostre país.

Una recomanació interessant: visionar el vídeo El sistema educativo es anacrónico del programa Redes.