dimecres, 14 de maig del 2014

CREATITZA'T!CREATITZA'T!
Projecte de disseny i elaboració d'una peça de roba.


El nostre projecte consisteix en el disseny i l'elaboració d’una peça de roba, es dirigeix als alumnes de 4t d'ESO i té prevista una durada corresponent a un trimestre.

Amb aquest projecte intentem treballar totes les àrees curriculars de manera diferent a l'habitual. Aquesta proposta implica un treball més manipulatiu i pràctic, diferenciant-se de la metodologia més tradicional. A més a més, l'alumnat pot trobar el tema molt més atractiu i interessant, pel que aconseguirem alumnes més implicats, motivats i atents al procés d'ensenyament-aprenentatge. En ser el resultat final personalitzat, únic i que impliqui un procés creatiu també ajuda a mantenir l'atenció i la motivació dels adolescents.

També s'ha tingut en compte la formació integral de l'alumnat, adequant-se i tenint en compte les dimensions emocional, social i intel·lectual de la persona. També s'intenta partir de la realitat actual (oferta, moda, teixits, mercat, entorn...) perquè l'alumnat aprengui a resoldre problemes a partir dels recursos que té al seu abast.

Esperem que us resulti engrescador i interessant el projecte!
Enllaç: https://sites.google.com/site/creatitzat/home
Grup 6: Maria Camps, Magog Castillo, Xavier Martínez, Míriam Pérez i Joana Serrano.

dimarts, 13 de maig del 2014

BONGA BONGA Comunicació


Benvinguts al Projecte interdisciplinari
BONGA BONGA Comunicació!En aquest projecte, a través de la temàtica de la vida a la Terra, volem treballar la comunicació i la transmissió d'informació d'una forma àmplia. Hem escollit com a eix transversal la comunicació, ja que per a assolir els seus objectius, tota persona ha de disposar d’una bona habilitat comunicativa. Recolzant-nos en aquest principi, i per tal d'assolir una comunicació efectiva en el procés d'autonomia de l'alumnat, volem que es reflexioni i s'aprofundeixi en com ens comuniquem entre nosaltres i en quin és l’objectiu i el sentit de la comunicació. Per aconseguir-ho, hem treballat, entre d'altres, aspectes com l'expressió a través de l'art i el color, l'evolució fins a l'adquisició de la capacitat de llenguatge, la forma en que es comunicaven els nostres avantpassats i la manera que tenien per orientar-se interpretant els signes de la natura. 

Per tal d’assolir l’objectiu plantejat utilitzem les matèries d’educació física, tutoria, ciències socials, ciències naturals, visual i plàstica i llengua i literatura catalana. Aquestes ens permeten abordar la comunicació i l’evolució de l’home i la vida a la Terra d’una forma interdisciplinar, facilitant així l’associació de conceptes i proporcionant una educació integral i no fragmentada.

Ens ubiquem en un context hipotètic que ens situa en una zona rural al sud de Catalunya, on hi ha un percentatge elevat d’immigració: provinent del Nord d’Africa i de països de l’est. Ens trobem en un institut de secundària de tres línies a l’ESO i una a Batxillerat. La línia educativa de centre quant a l’atenció a la diversitat promou l’atenció dels alumnes amb NEE dins l’aula ordinària, respectant al màxim el principi d’inclusivitat.

El projecte va destinat als alumnes de 1r d’ESO i es durà a terme durant el primer trimestre de curs amb una durada de 6 setmanes, dins l’horari habitual per tal que les altres matèries i projectes es puguin desenvolupar amb normalitat.

Amb el desenvolupament del projecte es treballen les 8 competències bàsiques de forma metadisciplinar, l’atenció a la diversitat, la inclusió, la coeducació, el treball cooperatiu, l’ús de les TAC i un sistema d’avaluació continu i clar, fomentant i treballant les intel·ligències múltiples de tot l’alumnat.

Esperem que us agradi i el trobeu interessant i enriquidor, tant com a docents, com per als alumnes. Adjuntem el link:


Grup 2: Patricia Moreno, Judit Guixé, Elisenda Serrats i Alba Gómez
dilluns, 12 de maig del 2014

Projecte Interdisciplinari Circulant: El circ en moviment


Projecte Interdisciplinari Circulant: El circ en moviment


El projecte que aquí presentem es titula “Circulant: el circ en moviment” i va destinat a l’alumnat de 3rt d’ESO. Es tracta d’un projecte interdisciplinari que es desenvoluparà en el segon i tercer trimestre en el marc de diferents assignatures. El desenvolupament de les diferents unitats didàctiques (en el nostre cas quatre unitats) van dirigides, per una banda, a l'elaboració d’activitats autònomes dintre de les mateixes assignatures que tenen com a eix transversal el circ i, per l’altre, en l'elaboració d’una de manera conjunta (de les quatre àrees participants en el projecte) en l'elaboració d’una activitat final que consistirà en un espectacle de circ.  


El circ és un espectacle artístic que requereix uns hàbits de treball autònoms i desenvolupa processos d’expressió, comunicació i creació d’una manera lúdica i molt motivadora. Podem dir que proporciona grans beneficis físics, mentals i emocionals així com ofereix un context inclusiu en el sentit que accepta i té en compte totes les diferències i, parteix de les preferències i habilitats pròpies de cada persona.Des de que som petits aprenem mitjançant el joc i a mesura que ens fem grans aquest joc es torna més elaborat, reflexiu i amb més control emocional, en detriment de l’espontaneïtat. El joc és una de les primeres activitats estructurades que regula i construeix els significats i el sentit de la conducta dels nens a partir de l’activitat lúdica. El fet que l’activitat estructurada es construeixi en la interactivitat (és a dir amb l’altre) i presenti elements reguladors (com ara normes, hàbits, processos comunicatius per torns, construcció de la realitat a partir de l’activitat conjunta) fa que el joc sigui un dels primers instruments conformadors de la personalitat del nen; és a dir, a partir de la regulació social mitjançant el joc el nen va regulant-se a si mateix (Vygotsky, 1936/1995) i li va donant un sentit personal i constructiu a l’activitat que va desenvolupant. Així doncs, l’ús del joc com a estratègia socioeducativa no tan sols a la infància, sinó també a la adolescència pot ser una bona eina per generar continuïtats entre les experiències prèvies (coneixements previs) i els actuals a banda de generar sinergies positives i motivadores en els adolescents. El circ, al nostre parer, compleix aquest requisit.  Les diferents tècniques i habilitats que es desenvolupen al món del circ permeten treballar elements competencials com ara l’expressió, la innovació i la creativitat a banda de ser un àmbit temàtic que requereix per a portar-ho a terme un alt nivell de concentració, atenció, esforç i hàbits de treball; qualitats, aquestes, determinants en el desenvolupament de les diferents activitats escolars.


                                      >> Enllaç: http://circenmoviment.weebly.com/

Grup 5
Components de l'equip: Marga Ferrer, Josep Ros, Rosa Mª Garcia i David Subero


Esperem que us agradi!!

Descobrint les ciutats del món

El nostre grup de treball ha elaborat un Projecte Interdisciplinari amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de l’alumnat de 1r d’ESO basant-se en els principis d’inclusió i atenció a la diversitat.


Així doncs, durant la creació del mateix s’han tingut especialment en compte paràmetres com l’assoliment dels continguts de l’etapa, el treball per competències, l’educació en valors i  l’aprenentatge funcional, pràctic i significatiu.

Per aquest motiu, es treballen diferents àmbits (lingüístic, social, natural i matemàtic) al voltant d’un mateix eix, promovent la relació de coneixements diversos entre matèries.
Tot plegat a partir d’una metodologia que potencia el treball cooperatiu, la construcció de coneixements i l’autonomia de l’alumnat en el seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge.

A més, aprofitant l'estudi de diferents cultures, es presenten a les aules tots els aspectes positius que es poden extreure d’aquesta realitat que ens envolta, la interculturalitat. S’ha volgut posar especial èmfasi en la riquesa i el valor de descobrir i conèixer aspectes d’altres cultures, com una manera d’educar i conviure en un context pluricultural i plurilingüe i d’evitar i prevenir, per sobre de tot,  possibles episodis de discriminació racial.

Amb aquest propòsit i tenint en compte els paràmetres esmentats, es posa a disposició un projecte que permet  explorar i estudiar les característiques d’una ciutat del món, a l’elecció dels alumnes, i l’elaboració d’una pàgina web que oferirà informació des de diferents visions i disciplines sobre aquesta ciutat.

La pàgina web amb tots els detalls del projecte és la següent:Esperem que sigui del vostre interès!

Grup 4: Alba Calvo Padrós, Laura Carmona Martínez, Lídia Pérez López, Montserrat Soro Cansado.

Salut... i acció!
El projecte interdisciplinari que proposem se centra en els hàbits de vida saludables. S’aposta per aquest tema arrel de les característiques de la nostra societat occidental i l’augment gradual de les patologies lligades a un estil de vida sedentari. Una de les maneres des d’on els docents i els centres educatius tenen la possibilitat d’intervenir, és fent conscients i partícips els i les adolescents de la importància d’un estil de vida saludable, el qual els aportarà grans beneficis tant a nivell de salut física com mental.S’ha constatat que existeixen iniciatives a tots els nivells per tal de fomentar la salut. No obstant, es continua observant la necessitat d’elaborar una proposta concreta, desenvolupada al llarg de quatre unitats didàctiques i lligada als continguts de les següents assignatures: Educació física (activitat física i salut), ciències socials (consum responsable i gestió de recursos), educació eticocívica (drogues… i acció) i llengua catalana (l’alimentació humana a través de l’elaboració d’un reportatge).L’adolescència és un període clau en la formació de les persones i com a docents, des dels centres educatius, formem part i intervenim en aquest desenvolupament. És, en part, responsabilitat nostra donar  eines i opcions per tal que els nois i noies puguin triar tenir, tant d’adolescents com d’adults, un estil de vida afí als hàbits saludables i conèixer els perills de no disposar d’aquests.  El curs escollit per dur a terme el projecte és tercer d’ESO. Pensem que és un període ideal ja que, pel que fa als aspectes cognitius, l’alumnat pot començar a raonar d’una forma més complexa, mostrant una major flexibilitat i amb més possibilitats de contemplar un major nombre d’alternatives a les situacions. Els nombrosos canvis físics que pateixen a aquestes edats tenen una important incidència a nivell psicològic, motiu pel qual els hàbits saludables poden contribuir positivament a l’autoimatge dels alumnes.

http://projectesalutiaccio.weebly.com/

Esperem que us agradi!


Grup 3:
Alba Pérez, Laura Rojas, Jordina Rustullet i Jessica Saavedra.

diumenge, 11 de maig del 2014

VIATGE AL MÓN CLÀSSIC


“Viatge al món clàssic” és un projecte que engloba les àrees curriculars de ciències socials, educació física, llengua catalana i anglesa.
Es desenvolupa en dues setmanes del tercer trimestre en el curs de 1r d’ESO i està contextualitzat en un institut públic de tres línies on hi ha present una gran diversitat cultural de l’alumnat.
El tema de l’antiguitat clàssica pot esdevenir poc motivador per uns alumnes d’aquesta edat, amb interessos molt diferents, amb diferents nivells de coneixements i habilitats prèvies. Malgrat això, presentem aquest projecte de forma dinàmica com un viatge fantàstic en el temps on es prioritza que els alumnes gaudeixin treballant col3·laborativament els uns amb els altres.

Les sessions programades des de les diferents matèries facilitaran a l’alumne/a obtenir una visió global i més completa de com era la societat de la Grècia i la Roma antigues: en descobrirà el seu context històric i cultural (àrea socials), interpretarà i caracteritzarà  els personatges mitològics a través del teatre (àrea llengua catalana), aprendrà sobre les creences i mites d’aquella civilització, expressant la seva opinió a través d’una llengua estrangera (àrea de llengua anglesa) i, experimentarà i comprendrà els valors i les activitats físiques dels jocs olímpics que es practicaven en aquell temps, tot relacionant-los amb els de l’actualitat (àrea educació física).

En el projecte, proposem un aprenentatge competencial de manera que les diferents activitats representen reptes que fomenten el desenvolupament de les capacitats dels alumnes, requerint-los que posin en marxa els seus recursos i estratègies per superar-los, tenint en compte les seves característiques individuals. Es treballen totes les competències de forma general, i de forma específica, les competències que prioritzem són la comunicativa, la competència social i ciutadana, i la competència d’autonomia i iniciativa personal. Per tant, ens centrarem en el desenvolupament de la capacitat d’expressar-se, de comprendre diferents tipus de missatges, entendre’s i relacionar-se positivament amb els altres, i de gestionar la feina i el seu propi aprenentatge.

Pensem en la diversitat i per això, fem accessibles totes les tasques als diferents nivells d’aprenentatge i capacitats de cada un/a dels alumnes, i aprofitem aquesta diversitat com a riquesa, agrupant-los en petits grups heterogenis on cadascú s’haurà de responsabilitzar de la pròpia tasca i la dels companys, procurant ajudar-se els uns als altres i enriquint-se d’aquesta interacció.

Les TIC estan presents en totes les àrees perquè  creiem que són essencials per la recerca i l’intercanvi d’informació. Així com també son una eina idònia per treballar en xarxa de forma col·laborativa i afavorir l’actitud critica i reflexiva en l’alumnat.

En definitiva, aprendre sobre el món clàssic amb aquest projecte implicarà als alumnes aprendre d’ells/es mateixos/es, dels seus companys/es, dels seus professors/es i tractar continguts de les diferents àrees 
desenvolupant les CCBB de manera transversal.

Podeu accedir a la web del nostre projecte a: https://sites.google.com/site/viatgealmonclassic/home

Desitgem que us agradi!
GRUP 1:
 Anna Gea Bacardit
Ester Faura Martinez
Melba Martínez Calero
Patrícia Santander Ferring