divendres, 5 de març del 2010

"SALT: EL MEU NOU MÓN, UN MÓN DE POSSIBILITATS"

Des de l'equip directiu d'un IES de Salt, hem decidit posar en marxa un projecte interdisciplinari per als alumnes de 1r d'ESO, que culminarà amb la creació d'una guia del poble de Salt dirigida als alumnes nouvinguts que vagin arribant al centre i a les seves famílies.

La iniciativa de crear aquest projecte es fonamenta en la diversitat d'alumnat que acull el centre, tant pel que fa a la seva situació socio-econòmica com per la seva procedència geogràfica i cultural. L'arribada d'alumnes nouvinguts al centre és constant al llarg de l'any.

Pretenem que aquest projecte sigui una via de formació i d'integració pels alumnes nouvinguts, un recurs de cohesió entre l'alumnat del centre i l'alumnat nouvingut, a més d'un element que faciliti la participació de la família a la vida del centre educatiu i a la vida del poble en general.

Inicialment el projecte s'ha plantejat per desenvolupar-lo i i portar-lo a terme al llarg d'un trimestre del curs 2009-2010, concretament el 3r trimestre. Es treballen totes les competències bàsiques a partir de la implicació de 3 matèries curriculars: llengua catalana, matemàtiques i ciències socials, geografia i història.

Els objectius i els continguts es fonamenten en el currículum de l'educació secundària obligatòria, concretament els establerts per a 1er d'ESO, adaptant-los al projecte concret i tenint en compte les diferents matèries implicades.
En cadascuna de les matèries s'ha plantejat una seqüència didàctica d'activitats que contempla activitats inicials, de desenvolupament i de síntesi, augmentant progressivament el grau de complexitat. Aquestes activitats contemplen diferents formes d'organitzar l'aula, el temps i l'espai, així com la utilització de recursos diversificats, donant una especial importància a l'ús didàctic de les tecnologies de l'aprenentatge i la comunicació. En general, la metodologia és activa i participativa i pren el treball cooperatiu com a base principal, considerant les diferències entre l'alumnat com un element enriquidor. La finalitat és que els alumnes se sentin agents actius del seu propi procés d'aprenentatge i construeixin coneixement compartit, comptant amb l'acompanyament i la supervisió dels diferents docents implicats en el projecte.
L'avaluació es planteja com un procés ampli i continuat que s'integra en el procés d'ensenyament i aprenentatge i que engloba tant l'avaluació de l'alumnat com l'avaluació de la tasca docent. La finalitat és poder prendre decisions que permetin millorar l'acció educativa.

Cal destacar la importància de la coordinació i l'actitud participativa per part de tots els agents implicats en el disseny, la implementació i el desenvolupament d'aquest projecte interdisciplinari. En especial, cal remarcar l’aportació de l’assessor psicopedagògic en totes i cadascuna de les fases del projecte ja que, des de la seva visió institucional, és realment un agent educatiu que facilita el canvi i la innovació educativa, establint el marc de col·laboració essencial per millorar la tasca pedagògica.

Clara Serdà, Mireia Tovias, Cristina Gallego

Projecte Salt El Meu Mon

DEIXEM ENRERE LA CRISI

PROJECTE "DEIXEM ENRERE LA CRISI"
COMPONENTS: Patricia Alemany, Anna Gallén, Elena Espinosa

El Projecte Interdisciplinari “Deixem Enrere la Crisi” s’elabora a petició dels professors de l’Institut ? d'una ciutat propera a Barcelona, en concret dels departaments de Ciències Socials, Matemàtiques i Llengües i els tutors de les línies de 3r d’ESO, amb la col·laboració de l’Orientador Educatiu.
La necessitat d’elaborar aquest projecte parteix de la dificultat i dubtes que presenten els alumnes del Centre per entendre els conceptes i circumstàncies de la situació socioeconòmica del moment. Aquests dubtes influeixen especialment en les decisions acadèmiques i professionals dels alumnes i per aquest motiu, aprofitant els temes de Ciències Socials del currículum de 3r d’ESO, sobre les activitats econòmiques i els sectors de treball, es decideix elaborar una revista amb les activitats realitzades sobre aquesta temàtica en les àrees de llengua catalana, castellana, anglès, matemàtiques, socials. També es profunditzarà el tema a les hores de tutoria, per tal d’orientar als alumnes i proporcionar-los informació i eines necessàries per entrar al món laboral.
Començaran a treballar a partir dels coneixements previs que els alumnes tinguin sobre la temàtica i, a partir d’aquí i de la informació que es treballi a classe sobre els diferents aspectes relacionats amb la crisi i la informació que ells obtinguin a través de diferents fonts, els alumnes hauran d’elaborar una sèrie de notícies (explicant la situació que està patint el nostre país, comparar-la amb la d’altres països, explicar les possibles causes, solucions, antecedents històrics, estadístiques, maneres d’afrontar la crisi) les quals seran recollides en un producte final: una revista.
La metodologia combinarà el treball individual i grupal, sempre tenint en compte la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat. Finalment s’exposarà el treball a nivell grupal i de forma oral.
El projecte està pensat per dur-lo a terme durant dos trimestres del curs 2009-10, amb una primera fase amb bases teòriques i una segona fase pràctica (aplicació dels coneixements adquirits, per elaborar les diferents activitats relacionades amb la temàtica). El principal recurs seran les TAC.
Les activitats a realitzar per matèria, per aconseguir que els alumnes siguin competents en la temàtica treballada, seran:
- Llengua catalana: lectura de notícies, debatre aspectes relacionats amb la crisi, conèixer les parts d’una notícia, diferenciar text informatiu i text d’opinió, redactar una notícia.
- Llengua castellana: lectura de notícies, debatre sobre la importància d’una notícia, redactar una reflexió personal.
- Llengua anglesa: coneixement de la situació socioeconòmica d’altres països, coneixement del vocabulari temàtic, llegir i entendre textos sobre la crisi, escriure una carta sobre la situació socioeconòmica del país i com ens afecta aquest fet.
- Matemàtiques: formular preguntes abordables amb dades, utilitzar estudis estadístics, anàlisi de gràfics, percentatges, ús de fulles de càlcul, elaborar una enquesta per analitzar com afecta l’atur al nostre entorn.
- Ciències Socials: debatre sobre les activitats econòmiques i els sectors de treball, entendre els conceptes relacionats, treballar mitjançant notícies, conèixer la situació del treball a Catalunya, Espanya, Europa i el món. Conèixer les desigualtats socials.
- Tutoria: Orientació acadèmica i professional. Entrevistes personals. Conèixer el món laboral, com accedir-hi. Conèixer les múltiples opcions d’estudis postobligatoris i del treball.
Caldrà avaluar tant els resultats com els processos, determinant els instruments i els indicadors d’avaluació. Després de posar en marxa el projecte durant el curs i de realitzar les modificacions pertinents per a la seva millora, l’equip docent, amb el suport de l’orientador educatiu, farà la proposta d’incloure el projecte en la programació anual i el útlim pas serà la inclusió del projecte al PEC, amb les condicions necessàries per a que sigui possible.
Podeu consultar el projecte:

Projecte Deixem Enrera La Crisi

"VIVIM LA MÚSICA!"

ASSESSORAMENT CURRICULAR
COMPONENTS: LAIA BELTRAN, ALEXIS CARBÓ, MARTA CARDONA
EQUIP D

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE INTERDISCIPLINAR “VIVIM LA MÚSICA”

La creació del nostre Projecte Interdisciplinar s’ha iniciat arran de l’anàlisi d’un dels principals factors que propicien els mals resultats acadèmics dels alumnes arreu de l’estat: la dificultat en la comprensió d’enunciats.

El fet de no entendre bé un text o enunciat sobre el qual s’ha de treballar, afecta negativament el desenvolupament de l’activitat per a l’alumne. Aquest és un fet que es produeix en gairebé la totalitat de les matèries curriculars (llengua, matemàtiques, socials, etc…), i creiem que és cabdal tractar aquest problema d’una manera transversal i interdisciplinari.

Per aquest motiu hem cregut convenient centrar el principal objectiu del nostre Projecte en millorar la capacitat de comprensió d’enunciats de l’alumnat, amb l’ambició que aquesta millora es pugui extendre no tant sols a totes les àrees del currículum, sino també a les situacions de la vida diària. Considerem convenient centrar aquesta iniciativa als cursos de 1er d’ESO, degut a que quan abans es tracti el problema, abans s’evitarà que arrosseguin dificultats en els cursos següents com un efecte “bola de neu”.

Per a conseguir engrescar i implicar els alumnes en el transcurs del Projecte, hem triat un Centre d’Interès al voltant del qual girarà l’activitat didàctica, una temàtica que agrada i captiva a la majoria d’alumnes d’aquestes edats: la música.

Estem en una era (de fet ja fa temps), on els ídols musicals cobren un rol fonamental en les vides dels adolescents, com a model de conducta, com a inspiració personal o musical, i on les lletres de les cançons comencen a cobrar un significat especial per a molts nois i noies que experimenten un canvi en aquesta etapa evolutiva.

Qui més qui menys, disposa d’un MP3 o un mòvil amb milers de cançons, i l’intercanvi d’arxius musicals per internet està a l’ordre del dia.

Precisament per aquest motiu, convidem als alumnes a participar en les activitats del projecte, que té com a principal objectiu fer-los més competents en la millora de la comprensió, expressió i creació de textos i enunciats, a través d’activitats que tenen com a rerafons el món musical, a fi de crear una atmosfera divertida i engrescadora que contribueixi a crear una dinàmica de treball positiva durant les classes.

Us animem a endinsar-vos en el projecte “VIVIM LA MÚSICA” (clica l’enllaç, i un cop a dins, utilitza la lupa ;-))

Projecte Deixem Enrera La Crisi