diumenge, 11 de maig del 2014

VIATGE AL MÓN CLÀSSIC


“Viatge al món clàssic” és un projecte que engloba les àrees curriculars de ciències socials, educació física, llengua catalana i anglesa.
Es desenvolupa en dues setmanes del tercer trimestre en el curs de 1r d’ESO i està contextualitzat en un institut públic de tres línies on hi ha present una gran diversitat cultural de l’alumnat.
El tema de l’antiguitat clàssica pot esdevenir poc motivador per uns alumnes d’aquesta edat, amb interessos molt diferents, amb diferents nivells de coneixements i habilitats prèvies. Malgrat això, presentem aquest projecte de forma dinàmica com un viatge fantàstic en el temps on es prioritza que els alumnes gaudeixin treballant col3·laborativament els uns amb els altres.

Les sessions programades des de les diferents matèries facilitaran a l’alumne/a obtenir una visió global i més completa de com era la societat de la Grècia i la Roma antigues: en descobrirà el seu context històric i cultural (àrea socials), interpretarà i caracteritzarà  els personatges mitològics a través del teatre (àrea llengua catalana), aprendrà sobre les creences i mites d’aquella civilització, expressant la seva opinió a través d’una llengua estrangera (àrea de llengua anglesa) i, experimentarà i comprendrà els valors i les activitats físiques dels jocs olímpics que es practicaven en aquell temps, tot relacionant-los amb els de l’actualitat (àrea educació física).

En el projecte, proposem un aprenentatge competencial de manera que les diferents activitats representen reptes que fomenten el desenvolupament de les capacitats dels alumnes, requerint-los que posin en marxa els seus recursos i estratègies per superar-los, tenint en compte les seves característiques individuals. Es treballen totes les competències de forma general, i de forma específica, les competències que prioritzem són la comunicativa, la competència social i ciutadana, i la competència d’autonomia i iniciativa personal. Per tant, ens centrarem en el desenvolupament de la capacitat d’expressar-se, de comprendre diferents tipus de missatges, entendre’s i relacionar-se positivament amb els altres, i de gestionar la feina i el seu propi aprenentatge.

Pensem en la diversitat i per això, fem accessibles totes les tasques als diferents nivells d’aprenentatge i capacitats de cada un/a dels alumnes, i aprofitem aquesta diversitat com a riquesa, agrupant-los en petits grups heterogenis on cadascú s’haurà de responsabilitzar de la pròpia tasca i la dels companys, procurant ajudar-se els uns als altres i enriquint-se d’aquesta interacció.

Les TIC estan presents en totes les àrees perquè  creiem que són essencials per la recerca i l’intercanvi d’informació. Així com també son una eina idònia per treballar en xarxa de forma col·laborativa i afavorir l’actitud critica i reflexiva en l’alumnat.

En definitiva, aprendre sobre el món clàssic amb aquest projecte implicarà als alumnes aprendre d’ells/es mateixos/es, dels seus companys/es, dels seus professors/es i tractar continguts de les diferents àrees 
desenvolupant les CCBB de manera transversal.

Podeu accedir a la web del nostre projecte a: https://sites.google.com/site/viatgealmonclassic/home

Desitgem que us agradi!
GRUP 1:
 Anna Gea Bacardit
Ester Faura Martinez
Melba Martínez Calero
Patrícia Santander Ferring